Biljart Vereniging Almere ‘83

   Statuten en Huishoudelijk Reglement

   Oktober 2020

   Mr. S.C.TRIP Notaris

   Postbus 62

  1300 AB ALMERE

 

Heden, twaalf juli negentienhonderd drieëntachtig verschenen voor mij, ----------------

Meester #verwijderd i.v.m. A.V.G. wetgeving# , kandidaat notaris, wonende te---------

Harderwijk -hierna te noemen: notaris- als plaatsvervanger van #verwijderd i.v.m. A.V.G. wetgeving# , notaris ter standplaats Almere; --------------------------------------------------------------

 1. de heer #verwijderd i.v.m. A.V.G. wetgeving# en de heer #verwijderd i.v.m. A.V.G. wetgeving#

De comparanten verklaarden:----------------------------------------------------------------

in de vergadering van de te Almere gevestigde vereniging:--------------------------------

BILJART VERENIGING ALMERE ’83-----------------------------------------------------------

gehouden op 18 mei negentienhonderd drieëntachtig,-------------------------------------

is besloten de vereniging op te richten en de statuten van de vereniging-----------------
vast te stellen;---------------------------------------------------------------------------------

in die vergadering werden zij, comparanten, aangewezen vorenbedoelde statuten------

bij notariële akte vast te leggen;-------------------------------------------------------------

van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen--
van gemelde vergadering.--------------------------------------------------------------------

de statuten van de vereniging luiden als volgt:---------------------------------------------

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR.---------------------------------------------------------------

Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------------

 1. De naam van de vereniging is: BILJART VERENIGING ALMERE ’83. --------------
 2. Het doel van de vereniging is: -------------------------------------------------------
  het bevorderen en beoefenen van de biljartsport, ----------------------------------
  met inachtneming van de regels van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.----
 3. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op achttien mei -------
  negentienhonderd drieëntachtig.-----------------------------------------------------

LEDEN.-----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------------

 1. De vereniging kent:-------------------------------------------------------------------
  1. Leden; -------------------------------------------------------------------------
  2. Jeugdleden; -------------------------------------------------------------------
  3. Ereleden; ----------------------------------------------------------------------
  4. Donateurs;---------------------------------------------------------------------
 2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn meerderjarige, ------------------
  natuurlijke personen.------------------------------------------------------------------
 3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaren ----------
  nog niet hebben bereikt.--------------------------------------------------------------
 4. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen--
  als een lid, met dien verstande, dat hij geen stemrecht heeft---------------------
  en niet tot een bestuurslid kan worden benoemd.----------------------------------
 5. Een jeugdlid wordt lid zodra hij de leeftijd van achttien jaren zal hebben bereikt.
 6. Om (jeugd)lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur.-----
 7. Minderjarigen moeten daarbij overleggen een schriftelijke toestemming---------
  van degene, die de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent.-----------
 8. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten----------------------
  jegens de vereniging door de algemene vergadering,------------------------------
  op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.----------------------------
 9. Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht.---------------
 10. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die als zodanig--------------------
  door het bestuur zijn aanvaard en die de vereniging steunen met-----------------
  een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de vereniging wordt-------------
  vastgesteld op tenminste één / twaalfde van de jaarcontributie-------------------

Artikel 3.---------------------------------------------------------------------------------------

 1. Het lidmaatschap eindigt:-------------------------------------------------------------
  1. door het overlijden van het lid;-----------------------------------------------
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;------------------------------------
   het lidmaatschap houdt dan op met inachtneming van een----------------
   opzegtermijn van één maand.------------------------------------------------
  3. door  schriftelijke opzegging van het bestuur;------------------------------
   deze opzegging kan worden gedaan wanneer een lid niet meer voldoet--
   aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn--------
   gesteld, en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;---------------------------------------
  4. door ontzetting;---------------------------------------------------------------
   deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid--------
   in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging----
   handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.-------------------
 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid te spoedigste bij aangetekend
  schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. -----------------------
  Het lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk----
  in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. --------------------------------
  De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist,----------------------------
  is het lid geschorst.--------------------------------------------------------------------

CONTRIBUTIE.---------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4. ---------------------------------------------------------------------------------------

De leden moeten een maandelijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.-----------------------------------------------------------------------------

BESTUUR.--------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 5. ---------------------------------------------------------------------------------------

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste  vijf en ten hoogste zeven leden. Zij worden door de algemene ledenvergadering uit de---------------------------------
  meerderjarige leden van de vereniging benoemd.----------------------------------
 2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt telkens tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.------------------------------------------
  Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.---------------------------------------
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te alle tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.     
 4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene-------------
  ledenvergadering een opvolger.------------------------------------------------------
 5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.------------------------------------------------------------------

Artikel 6.---------------------------------------------------------------------------------------

 1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.-------------------------------------------------------------------------------
 2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.--------------
 3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.------
  Deze worden, na ondertekening door voorzitter en secretaris, naar datum-------
  gerangschikt, en aan een daartoe bestemt register toegevoegd.------------------

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR.--------------------------------------------------------

Artikel 7.---------------------------------------------------------------------------------------

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging--------
  wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk--
  handelende bestuursleden.-----------------------------------------------------------
 2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming--------------
  van de algemene vergadering.-------------------------------------------------------
  1. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,--------------
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of--
   hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt--
   of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.-----

BOEKJAAR--------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8.---------------------------------------------------------------------------------------

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.-------------------------------------------------

ALGEMENE VERGADERING.-------------------------------------------------------------------

Artikel 9.---------------------------------------------------------------------------------------

 1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene ledenvergadering------
  gehouden.
 2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet,--------------
  onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording------
  over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.-------------------------------
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste------
  twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de------
  rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de--------------------
  algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.--------------------------
 4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen die door het bestuur----
  zijn gedaan of die door tenminste één / tiende van het aantal leden--------------
  veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd.--
  Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.------------------------

Artikel 10.--------------------------------------------------------------------------------------

 1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit----
  wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de------------------
  statuten verplicht is.-------------------------------------------------------------------
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht----
  als tenminste één / tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur--
  vraagt, met de vermelding van de te behandelen onderwerpen.------------------
  In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van-----------
  het verzoek worden gehouden.-------------------------------------------------------

Artikel 11.--------------------------------------------------------------------------------------

 1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste-
  drie weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.---------------------
 2. De voorzitter van het bestuur –en bij zijn afwezigheid één van de andere--------
  bestuursleden treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.-------------
 3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle---------
  algemene vergaderingen.-------------------------------------------------------------
  Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.----------------------------
 4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten---------
  genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige,---------------------
  niet geschorste, leden.----------------------------------------------------------------
  Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.--------------
 5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende--
  stembriefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt,-------------
  dat mondeling gestemd wordt.-------------------------------------------------------
 6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.------------------------------
 7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen-----------------
  meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden.-------
  Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen------
  de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.-
 8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.-------------------
  Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.------
 9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissen.----------
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen bestluit, voor zover------------
  gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.---------------
 10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken---------
  daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt------
  door de meerderheid van de vergadering of –als de eerste stemming niet-------
  hoofdelijk of schriftelijk plaats vond- door het stemgerechtigd lid.----------------
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen--------------------------
  van de eerste stemming.--------------------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.-----------------------------------------------------

Artikel 12.--------------------------------------------------------------------------------------

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit--------
  van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is--------
  vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. ---------------------------------
  Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen,----
  moet tenminste vijf dagen voor de vergadering tot na de afloop van de----------
  vergaderingdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden--------------------
  ter inzage hebben gelegen.
 2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid--
  van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.-----------------
 3. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële -------
  akte is opgemaakt.--------------------------------------------------------------------

Artikel 13.--------------------------------------------------------------------------------------

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen---
  in artikel 12 de leden 1 en 2 is bepaald.---------------------------------------------
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door-
  het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot--------
  vereffenaar zijn aangewezen.---------------------------------------------------------
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over---------------
  de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.----------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.----------------------------------------------------------------

Artikel 14.--------------------------------------------------------------------------------------

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat-----
  geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.---
 2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement----
  is geregeld, beslist de algemene vergadering.---------------------------------------

In minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke--
opgave van de inhoud van deze akte aan de mij bekende comparanten hebben dezen--
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op-----
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen;------------------------------------------

Na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparanten en mij, notaris-

Waarvan akte----------------------------------------------------------------------------------


B.V. Almere ’83  HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2020

Artikel 1:     VASTSTELLEN

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 2:     WIJZIGING

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient uiterlijk tien dagen voor aanvang van de vergadering, waarover dit voorstel wordt beslist, aan alle leden te worden toegezonden. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze worden bekort tot drie dagen.

Artikel 3:     BESLUITEN

Besluiten betreffende het huishoudelijk reglement worden genomen met gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4:     LEDEN EN AANMELDEN NIEUWE LEDEN

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en dient zich daar aan, bij toetreding, te onderwerpen. Lid worden van  de vereniging kan door invulling van het formulier AANMELDING NIEUW LID. Het formulier is beschikbaar in de zaal en via onze website (www.bv-almere83.nl). Het ingevulde en ondertekende formulier dient aan het bestuur te worden afgegeven. Het nieuwe lid ontvangt een toegangstag (tegen een borg) en indien gewenst een papieren versie van de Statuten en het HuisHoudelijk Reglement. Statuten en HuisHoudelijk Reglement zijn ook op de website (www.bv-almere83.nl) te raadplegen.

Artikel 5:     VERENIGINGSLOGO

Met toestemming van de Gemeente Almere is het verenigingslogo gelijk aan het wapen van Almere.

Alle leden van de vereniging zijn gerechtigd tot het dragen van het verenigingslogo. Zij dienen zich daarbij strikt te houden aan de bepalingen ten aanzien van de bondsvoorschriften.

Artikel 5.1:   VERENIGINGSKLEDING

De ledenvergadering van mei 2019 heeft er voor gekozen leden die de vereniging vertegenwoordigen in teams of persoonlijke kampioenschappen, te laten spelen in een zwarte broek, zwarte schoenen en sokken. Het geheel gecompleteerd met een effen shirt voorzien van een borduursel (of logo) van Almere ’83.

Artikel 6:     AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging en / of ontvreemding van  eigendommen van leden of derden.

Eventuele aansprakelijkheid van de vereniging of leden die namens de vereniging optreden, dient door het bestuur te worden verzekerd middels een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7:     ALGEMENE LEDENVERGADERING

7.1     DISCUSSIE

De voorzitter opent, schorst en sluit de vergadering. Niemand mag in de vergadering spreken, dan alleen met toestemming van de voorzitter en uitsluitend over het geagendeerde onderwerp dat aan de orde is. Sprekers dienen zich uitsluitend te richten tot de voorzitter.

De voorzitter is bevoegd een tijdlimiet te stellen voordat hij iemand het woord verleend, of om een spreker het woord te ontnemen als deze, naar het oordeel van de voorzitter, zich niet houdt aan het ter discussie staande onderwerp, in herhalingen valt, de voortgang van de vergadering onnodig belemmert of anderszins buiten de orde treedt. Wanneer de voorzitter van  mening is dat dit voor de juiste oordeelsvorming nuttig kan zijn, is hij bevoegd om een vergadering te schorsen, teneinde over een bepaald onderwerp een deskundige te raadplegen.

 

7.2     MOTIE VAN ORDE

Moties van orde moeten door de voorzitter met voorgang worden behandeld en in stemming worden gebracht. Moties van orde kunnen betrekking hebben op de agenda, de behandeling van voorstellen en amendementen, de wijze van stemmen, de leiding van de voorzitter, de discussie of de algemene gang van zaken in de vergadering. Alle aanwezige leden, met uitzondering van de bestuursleden, zijn bevoegd om een motie van orde in te dienen, wanneer zij van mening zijn, dat een behandeling niet statutair of reglementair verantwoord is of de juiste gang van zaken in de vergadering ernstig belemmert.

7.3     NOTULEN

In alle vergaderingen worden door de secretaris de notulen van de vorige vergadering voorgelezen of van tevoren schriftelijk ter kennis aan de leden gebracht en na eventuele op- of aanmerkingen door de voorzitter en de secretaris gearresteerd. Eventuele veranderingen worden in de volgende notulen vastgelegd. Daarna worden de in de agenda vermelde onderwerpen behandeld. De voorzitter heeft het recht wijziging te brengen in de volgorde van de agendapunten.

 

7.4  BESTUUR

Bestuursleden worden voor een zittingsperiode van 3 jaar gekozen.

 

Artikel 8:

8.1     INKOMSTEN

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, baromzet en nevenactiviteiten.

8.2     CONTRIBUTIE

Alle leden dienen de door de algemene ledenvergadering  vastgestelde contributie per maand bij vooruitbetaling te voldoen, zonder dat aanmaning plaats vindt.

Elk nieuw lid betaalt een éénmalig inschrijfgeld.

In de Algemene ledenvergadering van December 2004

is de contributie opgehoogd tot de volgende bedragen,

ingaande 1 April 2005.
- Achttien jaar en ouder: 16.50 € per maand.

- Tot achttien jaar: 7.00 € per maand.

- Eenmalig inschrijfgeld voor volwassen: 22.70 €

- Eenmalig inschrijfgeld voor jeugdleden: 11.35 €


 

8.3  CONTRIBUTIEACHTERSTAND

Bij twee maanden achterstand wordt het lid door de penningmeester aangeschreven of aangesproken, na drie maanden achterstand volgt een speelverbod en bij vier maanden wordt het lid geroyeerd. Het bestuur kan met het lid een afbetalingsregeling treffen om royement te voorkomen.

8.4 MAXIMALISERING UITGAVEN BESTUUR (toegevoegd oktober 2020)

Het bestuur is gemachtigd tot investeringen van maximaal €  #verwijderd# per transactie zonder goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

Maximaal mag 40% van de liquide middelen (zijnde de som van: kasgeld, bank ING, bank ING (postbank), spaarrekeningen en overlopend cashgeld), vermeld op de balans per 31 december van het voorgaand boekjaar, per boekjaar worden uitgegeven.


Artikel 9.1  CLUBAVONDEN

Ieder lid, is bij deelname aan de interne competitie, op zijn / haar clubavond verplicht om te tellen en/of te schrijven. De laatste spelers zijn verplicht, om alvorens de speelzaal te verlaten, de tafel waarop zij hebben gespeeld te borstelen, te  stofzuigen en af te dekken met het afdekzeil. De gebruikte ballen dienen ook schoongemaakt en ontdaan van de krijtaanslag in de biljartdoos te worden opgeborgen.

Ook leden die, al dan niet op de clubavond, vrij spelen zijn gehouden aan de bovenstaande schoonmaakinstructies. Zolang er officiële K.N.B.B. wedstrijden worden gespeeld vervalt de stofzuiginstructie i.v.m. geluidsoverlast voor de spelers.

Artikel 9.2    SCHRIJVEN EN TELLEN

Leden die zich hebben aangemeld voor deelname aan zgn. “PK” voorwedstrijden, zijn verplicht om twee maal per klasse c.q. spelsoort tijdens “PK” voorwedstrijden die in het clubgebouw worden gespeeld te arbitreren. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot weigering van inschrijving voor deelname in het lopende en/of volgende seizoen.

 

Toegevoegd na toestemming van de Algemene ledenvergadering

van November 2002 (gewijzigd oktober 2013).

Alle overige leden zullen worden benaderd voor minimaal 1 tel/schrijf beurt per seizoen.

Het zonder berichtgeving niet verschijnen bij finales en/of voorwedstrijden om te tellen/schrijven, zal worden bestraft met een officiële waarschuwing. Deze waarschuwing blijft het lopende seizoen + 1 nieuw seizoen van kracht. Bij het verkrijgen van de 2e officiële waarschuwing in dezelfde periode zal het lid door het bestuur worden geschorst voor een periode van twee maanden. Tijdens deze schorsing blijft de verplichting tot het betalen van contributie bestaan.

Artikel 10:     VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door middel van een schriftelijke opzegging. E-mail wordt ook als rechtgeldig document geaccepteerd.

Toegevoegd na toestemming van de Bijzondere ledenvergadering van 18 april 2005 (gewijzigd oktober 2013).

Artikel 11:        ARBO

De ARBO-wetgeving verplicht verenigingen tot het voeren van beleid t.o.v. roken, alcohol, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. De ledenvergadering heeft ingestemd met het voeren van beleid inzake deze onderwerpen. 

Artikel 11.1:     ROOKBELEID

De ledenvergadering heeft ingestemd met het voeren van een rookbeleid binnen Almere’83.  Dit beleid zal de wettelijke regels handhaven, en daar waar nodig worden aangevuld met verenigingsspecifieke eisen.

Artikel 11.2:     ONGEWENST GEDRAG EN SEKSUELE INTIMIDATIE

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie zijn binnen de vereniging niet toegestaan. Als leidraad zullen de regels van het NOC-NSF worden gehanteerd. In situaties waar binnen deze regels geen uitkomst wordt geboden, zullen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Artikel 11.3:     ALCOHOLBELEID

De ledenvergadering heeft ingestemd met de regels betreffende het gebruik van alcohol zoals opgesteld door het NOC-NSF in  het document  “Alcohol in Sportkantines”. De vereniging zal dit beleid voeren, en in situaties waar binnen deze regels geen uitkomst wordt geboden, zullen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Artikel 12:    SPEELGERECHTIGDEN

Het gebruik van de biljarts is naast het gebruik door de leden ook toegestaan voor:

 • Aankomend nieuwe leden. Maximaal 2 maal.
 • Spelers van bezoekende teams tijdens de competitie.
 • Groepen op uitnodiging van het bestuur.
 • Gasten van leden. (zie uitwerking artikel 12.1)
 • Gastspelers van alle teams van Almere ’83 tijdens wedstrijden. Alle teams mogen indien nodig een gastspeler van buiten de vereniging aan het team toevoegen. Eventuele bijdragen voor district en KNBB worden doorbelast aan de gastspeler.
 • Teamspelers van eigen kaderteams of topteams tijdens wedstrijden. Van het team dient minimaal de helft + één speler lid te zijn van de vereniging. In de naamgeving van het team dient tenminste Almere ’83 opgenomen te zijn. Eventuele bijdragen voor district en KNBB worden doorbelast aan de speler van het kader- of topteam.

 

Artikel 12.1:   GASTEN

Gasten mogen onder begeleiding van leden maximaal 5 maal per jaar tegen betaling van € 4,00 per dagdeel (ochtend 09.00-14.00 uur, middag 13:00-18:00 uur, avond 18:00-23:00 uur) gebruik maken van de biljarts. Gasten moeten VOORAF aangemeld worden per mail of schriftelijk bij het bestuur. Het spelen van gasten is alleen toegestaan indien dit geen hinder oplevert voor officiële wedstrijden en/of aanwezige leden. Betaling dient per overboeking te geschieden of door deponering van een envelop met het verschuldigde bedrag in de ideeënbus o.v.v. naam (ledennaam) en datum waarop gast aanwezig was. Bij voorkeur geen gasten op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond.

Aldus vastgesteld en laatstelijk gewijzigd.

Oktober 2020

Het bestuur